မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ အသင်းဝင်ဘဏ်များအနေဖြင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ
တိုးတက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုများ


၁။             မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းသည် အသင်းစတင်တည်ထောင်သည့် (၁.၄. ၁၉၉၉)ရက်နေ့မှစ၍ မိမိအသင်းဝင်ဘဏ်များအနေဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် တည်ဆဲ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ဘဏ်လုပ် ငန်းများအား တည်ငြိမ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် တွန်းအားပေး ထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
 ၂။            ထိုသို့ ထိန်းကျောင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်း ဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML/CFT) ဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရ မည့် ကိစ္စရပ်များကိုလည်း အထူးအလေးပေး ကြပ်မတ်ထိန်းကျောင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။AML/CFT ဆိုင်ရာ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည့်ဘဏ်များ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့(Financial Intelligence Unit-FIU) မှ ထုတ် ပြန်ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များအား တိကျစွာလိုက်နာကြရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍  မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ ပုံမှန်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများတွင် ဘဏ်များ AML/CFT ဆိုင်ရာ လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်မှု တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


AML/CFT ဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီအားဖွဲ့စည်းခြင်း
၃။             မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းသည် AML/CFT ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား အသင်းဝင်ဘဏ်များအတွင်း လိုက်နာမှုပိုမိုအားကောင်းစေရန်နှင့် လိုအပ်သောအသိပညာ ပေးအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် (၁၅-၁၀-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ AML/ CFT ဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီတစ်ရပ်အား အသင်းဝင်ဘဏ်များမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး အရာရှိများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆပ်ကော်မတီအား AML/CFT ဆိုင်ရာကိစ္စရပ် များသာမက အဆိုပါကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စ ရပ်များ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဆပ်ကော်မတီအား Prudential/ AML-CFT/ Fraud/ Risk ကော်မတီအမည်ဖြင့် (၂၀၂၂) ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသား  အဆင့်မဟာဗျူဟာနယ်ပယ် () အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက် ချက်များ
၄။             မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း၏ အသင်းဝင်ဘဏ်များအနေဖြင့် ငွေကြေးခဝါ ချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာနယ်ပယ်(၃) အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်မှုရှိစေရန် အတွက် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရမည့် ကိစ္စရပ်များအလိုက် AML/CFT ဆိုင်ရာသင်တန်းပေး ပို့မှုချောမွေ့စေရန်၊ သတင်းအရင်းအမြစ်များအား စိစစ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက် နိုင်စေရန်၊ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပါအဝင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ (KYC/CDD) ရယူရာတွင် တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေရန်၊ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များအား အတည်ပြုခြင်း / အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းထားမှု များ ပြည့်စုံမှန်ကန်ရေး စသည့် နယ်ပယ်များတွင် ထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 ၅။            ထို့အပြင် အသင်းဝင်ဘဏ်များ၌ AML/CFT ဆိုင်ရာမူဝါဒများ (policy)၊ လိုက် နာဆောင်ရွက်ရမည့်အစီအစဉ်များ procedures များ ရေးဆွဲထားရှိအကောင်အထည်ဖော် နိုင်ရေးကိုလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများ ကြောင့် AML/CFT ဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့်မဟာဗျူဟာနယ်ပယ်(၃)အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရာနှုန်းပြည့်အောင်မြင်ရေး ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့(FIU)သို့ သတင်းပေးပို့ချက်များပေးပို့ခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း
၆။             မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း / အသင်းဝင်ဘဏ်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ တော်ဗဟိုဘဏ်မှတစ်ဆင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ တောင်းခံလာ သည့် ငွေကြေးခဝါချမှု/ အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သံသယဖြစ် ဖွယ် ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက် များအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီတင်ပြပေးပို့လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါသတင်းပေးပို့ချက်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ Law Enforcement အဖွဲ့များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်တို့မှ ထပ်မံ တောင်းခံလာသည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုထပ်မံပေးပို့ခြင်း၊ FIU နှင့် CBM တို့မှ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း သံသယဖြစ်ဖွယ်ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ ငွေ စာရင်းများအား ယာယီငွေသွင်း/ငွေထုတ်တားမြစ်ခြင်း၊ အပြီးတိုင်ငွေစာရင်းပိတ်သိမ်းခြင်း များကို တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ တရားရုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ နိုင်ငံ့ ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆည်းရန်ကိစ္စရပ်များကိုလည်း ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းစာရင်းပိတ်သိမ်း ဆည်း၍ နိုင်ငံတော်သို့အပ်နှံခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

AML/CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးခြင်း
၇။             မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းသည် အသင်းဝင်ဘဏ်များရှိ လိုက်နာဆောင် ရွက်ရေးဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ဘဏ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများအနေဖြင့် AML/ CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားစေရန်အတွက် အသိပညာပေးအခြေခံသင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ်ပို့ချဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအခြေခံသင်တန်းတွင် AML ဥပဒေ/ FATF အကြံပြုချက်အချက်(၄၀)၊ AML ဆိုင်ရာအခြေခံသိသင့်သောအကြောင်းအရာများ၊ AML ဆိုင်ရာဝေါဟာရများအား သက်ဆိုင်ရာအသင်းဝင်ဘဏ်များမှ လိုက်နာဆောင်ရွက် ရေးအရာရှိများမှ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းလက်အောက်ရှိ ဘဏ်သင်တန်းကျောင်း နှင့် ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်ထိ အခြေခံသင်တန်းစုစုပေါင်း(၅)ကြိမ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး အသင်းဝင်ဘဏ်များမှ အရာထမ်း/ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း(၄၀၈)ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
 ၈။            ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် အသင်းဝင်ဘဏ် များမှ Senior Management အဆင့်ရှိသူများကိုလည်း AML/CFT ဆိုင်ရာအသိပညာပေး သင်တန်း တစ်ကြိမ်ပို့ချပေးခဲ့ပြီး ဘဏ်အသီးသီးမှ စီမံခန့်ခွဲသူအဆင့်အရာရှိကြီး(၃၆)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်းအနေဖြင့် အခြေခံအဆင့် သင်တန်း တက်ရောက်ပြီးသည့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းများအား AML/CFT ဆိုင်ရာအသိပညာ ပိုမို ရရှိစေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အရာရှိကြီးများ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စုံစမ်း ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ (FIU) မှ အရာရှိကြီးများ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ အရာရှိကြီးများ၊ အသင်းဝင်ဘဏ်များမှ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိများအား အသင်းဝင်ဘဏ်များမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိ များအား ဖိတ်ကြား၍ AML/ CFT Certificate သင်တန်းအား ပထမဆုံးအကြိမ် ပို့ချလျက်ရှိပြီး အဆိုပါသင်တန်းတွင် အသင်းဝင်ဘဏ်များမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း(၈၇)ဦး သင်တန်းတက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။
၉။             ထို့အပြင် အသင်းဝင်ဘဏ်များမှလည်း သက်ဆိုင်ရာဘဏ်များအလိုက် မိမိ ဘဏ်ရှိ အရာထမ်း/ ဝန်ထမ်းများအား AML/CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားစေရန်နှင့် လက်တွေ့လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းစေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ FIU၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံး စသည်တို့မှ ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အသိ ပညာပေးသင်တန်းများ ပြုလုပ်ပေးပြီး ဘဏ်ဝန်ထမ်းအဆင့်ဆင့်အား AML/CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားရေးကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်ပြန့်ပွားမှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်စပ်လျဉ်း လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန် အသိပညာပေးခြင်း
၁၀။           လူအများအပြားသေကြေစေသောလက်နက်ပြန့်ပွားမှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပစ်မှတ်ထားသည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူမှုများ လိုက်နာဆောင်ရွက် နိုင်စေရန်အတွက်လည်း အသင်းဝင်ဘဏ်များမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိများ သိရှိ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ AML/ CFT ဆိုင်ရာ Certificate အဆင့်သင်တန်း တွင် ထည့်သွင်းပို့ချ၍ အသိပညာမြှင့်တင်မှု ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အသင်းဝင်ဘဏ်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ

၁၁။           ဘဏ်များအသင်း၏ လက်အောက်ခံဆပ်ကော်မတီတစ်ခုဖြစ်သည့် Pruden- tial/ AML-CFT/ Fraud/ Risk ကော်မတီသည် အသင်းဝင်ဘဏ်များမှ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်၍ အသင်းဝင်ဘဏ်များ အချင်းချင်း အကြား AML/CFT ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အခွင့်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်သကဲ့သို့ ဘဏ်များအတွင်း Compliance Culture ပိုမိုထွန်းကား ပြန့်ပွားစေရေး ကိုလည်း  ဦးတည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် အသင်းဝင်ဘဏ်များမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို AML/ CFT ဆိုင်ရာအသိပညာသာမက အခြားလိုအပ်သော အသိပညာပေးသင်တန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ပို့ချနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ဦးတည် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်များအသင်း

Statement of Myanmar Banks Association on the AML/ CFT Implementation Progress


Progress on Implementation of AML/CFT.
1.         Since its establishment in April 1999, The Myanmar Banks Association (MBA) has been encouraging the member banks  for sustainable development to ensure abiding the  existing laws and regulations, and the directives issued by the Central Bank of Myanmar.
2.         In this regard, MBA places special emphasis on compliance issues related to money laundering and anti-terrorist financing (AML/CFT). As Banks are designated as AML/CFT reporting agencies, they are committed to strictly follow the rules and regulations issued from time to time by the Central Bank of Myanmar and the directives / instructions issued by the Financial Intelligence Unit (FIU). MBA has been pushing the banks for making significant progress on the AML/CFT compliance at its monthly CEC meetings.
Formation of Sub-committee
3.         The Myanmar Banks Association established a sub-committee on AML/CFT with member banks' compliance officers since January 2019, in order to strengthen the compliance and implementation of member banks with regard to AML/CFT policy and regime, and carry out necessary awareness programs. The sub-committee was re-organized in October 2021 as the Prudential/ AML-CFT / Fraud / Risk Committee in order to handle not only AML/CFT-related issues but also compliance-related matters in a broader scope.
Collaborative activities in the implementation of the National Strategic Area (3) of AML/ CFT
4.         In order to achieve full compliance  in the implementation of the national strategic area (3) on combatting money laundering and the financing of terrorism,  member banks of MBA  put utmost efforts to effectively  implement  the AML/CFT prioritised areas such as  facilitating  the delivery of training on AML/CFT;  carrying  out the verification of information sources professionally; ensuring accuracy in obtaining information (KYC/CDD) on the customers and the beneficial owner including the contact person with the bank;  and verifying the information received / maintaining the completeness of the information.
5.         In addition, member banks are working together to develop and implement the AML/CFT policy and procedures to be followed. As a result of such cooperation, banks are aiming for 100% success in the implementation of the national strategic area (3) on AML/CFT.
Reporting to and complying Directives/ Instructions of the Financial Intelligence Unit (FIU)
6.         The MBA member Banks have been submitting timely information about suspicious transaction and customer information with regard to money laundering/ terrorist financing, to the Financial Intelligence Unit. In relation to these reports, banks are providing additional information requested by Law Enforcement Agencies and the Central Bank of Myanmar.    Banks  shall freeze a bank account/assist in seizure of financial assets at the behest of an  authority   e.g., order of Anti-Corruption Commission under the Anti-Corruption Law, Central Committee for Counter Terrorism under the Counter Terrorism Law, Financial Intelligence Unit under the Anti-Money Laundering Law (AML Law), by Court Order or police warrant . According to the decision of the court, confiscation and seizure of financial assets are required to carry out as per provisions of the AML and CFT Law, and properly handed over to the authorities according to the Law, order and instructions.
Organizing and Conducting AML/CFT awareness training
7.         The Myanmar Banks Association is conducting awareness basic training courses to increase the knowledge of AML/CFT for those who are working in the banks, including the compliance staff of the member banks. The basic course includes AML Law, FATF 40 Recommendations, awareness of AML/CFT policy and internal control, and terms & definition of AML. The basic course was conducted jointly with the Banking Training School under the MBA. Up to date, 5 basic training courses have been conducted and a total of 408 employees from member banks have attended.
8.         In addition, under the leadership of the Central Bank of Myanmar, a training course on AML/CFT was given to senior management level of the member banks, and 36 senior management level officers from various banks attended. The first   AML/ CFT Certificate training course for the banks’ compliance officer has been conducted in collaboration with Central Bank of Myanmar, Financial Investigation Unit (FIU) and the Special Investigation Department under the Ministry of Home Affairs. A total of 87 compliance officers from member banks have completed attending the course.
9.         In addition, each and every member banks have their own program for enhancing awareness and knowledge on AML /CFT by conducting series of workshops, training courses and seminars targeting their officers/employees and the BOD members to strengthen  compliance with  AML/CFT measures and achieve the significant progress in implementation of AML/CFT regime.  These programs are successfully conducted in collaboration of experts from the Attorney General Office, FIU, and the CBM.
Knowledge sharing on Proliferation
10.      In order to raising awareness on proliferation of weapons of mass destruction (WMD), knowledge dissemination on the proliferation topic was included in the certificate-level training course on AML/CFT being implemented for the banks’ compliance officers.
Member Banks’ Cooperation

11.      Since the Prudential/ AML-CFT/ Fraud/ Risk Committee, has been a sub-committee of MBA and  is  composed of compliance officers from the member banks, it is a great opportunity for member banks to cooperate on AML/CFT related matters, and also promoting compliance culture within the MBA member banks. Efforts are being made by MBA to provide not only promoting AML/CFT knowledge but also other necessary training courses to all member banks' employees.

Innwa Bank Branches