ႏိုင္ငံတဝန္းအားထားရန္ ျမန္မာ့အင္းဝဘဏ္

Demand DepositDemand Deposit

Salary for Military Officers

Remittance

Electronic Banking

Loans and Advances

International Banking

ရံုးခ်ဳပ္လိပ္စာ - အမွတ္(၅၅၀၊၅၅၂)၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ (၃၆)လမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

အခ်ိန္းပိုင္းအပ္ေငြစာရင္း (Teme Deposit)

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း (Saving Deposit)

စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း (Current Account)

ျပည္တြင္းေငြလႊဲလုပ္ငန္း (Local Remittance)

အပ္ေငြစာရင္းႏွစ္မ်ိဳးခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း (Link Between Two Account)

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း | ၀၁-၂၅၆၂၅၄၊ ၀၁-၃၉၁၁၃၅၊ ၀၁-၃၉၁၁၃၇၊ ဖက္စ္-၀၁-၂၅၆၂၅၄

ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေခ်းျခင္း (Loans)

ေငြေပးအမိန္႕လႊာလုပ္ငန္း (Payment Order)

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္း (Foreign Banking)

ဘဏ္အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား (Bank Guarantee)

Branches

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အင္းဝဘဏ္မ်ားအား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာမ်ားတြင္
ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။

ATM Service

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အင္းဝဘဏ္ ATM
စက္မ်ားအားေဖာ္ျပပါေနရာမ်ားတြင္တပ္ဆင္ထား
ၿပီး ထုတ္ယူသံုးဆြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Mail Service

တပ္မေတာ္ အရာရွိလစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ားအား [email protected] သို႔ mail ပို႔၍ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Question & Answer (FAQ)

အင္းဝဘဏ္ေငြစုစာအုပ္ အသစ္လုပ္လွ်င္
လိုအပ္မည့္အရာမ်ား၊ အင္းဝဘဏ္ ဝန္ေဆာင္မႈ
မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းကမ္းမ်ား။

About Innwa Bank

Bank Establishing The Innwa Bank Limited is established as an Investment Bank (or) Developing Bank since from 28 November 1997 by the approval of Myanmar Central Bank’s License No- MaBaPa/P – 20(5) (97) dated with 15.5.1997. Bank’s Company Registration The people republic of Myanmar’s National Project & Ministry of Development allow to established as a limited non public company limited, Announcement No- (6/98) dated with 8 June 1998 by using legal permission for the special company of 1950. As per Meeting Agreement of the people republic of Myanmar’s government on the (41/2008) times meeting held at 4.12.2008, National Project & Ministry of Business Development published Register No. 1221/2008-2009 (date - 22.12.2008).


ATM Machine

 • 9 Miles Start Mart
 • BaHtoo, Southern Shan
 • BaYintNaung
 • ThanDaungGyi

  Read more
 • Changers

 • Naypyitaw
 • Chanayethasan
 • Kyauktada

  Read more
 • Quick Contact

  Head Office Address

  No.(554/556), corner of Merchant Road & 35 street, Kyauktada township, Yangon.

  Read more