Expired date ျပည့္ေသာအင္း၀ဘဏ္၏ Debit Card မ်ားအသစ္လဲလွယ္သြားၾကပါရန္။

အင္း၀ဘဏ္၏ ATM Debit Card မ်ားကုိ (၃)ႏွစ္သက္တမ္း သတ္မွတ္ထားရွိျပီး သက္တမ္းေစ့ေရာက္ပါက အင္း၀ဘဏ္လီမိတက္၏ ATM ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္၍ ATM Card အသစ္မ်ားျဖင့္လဲလွယ္သြားၾကပါရန္။

English